Abant Niz Otel

Çevrimiçi
Abant Niz Otel

Merhabalar👋

Abant Niz Otel ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabiliriz?

1.TARAFLAR 

Abant Niz Otel - Yukarı Mevkii Abant Yolu Sk. No: 20 Örenci̇k Köyü/ Mudurnu/ Bolu adresinde bulunmaktadır. Online Rezervasyon Modülünü kullanarak ya da acentelere gelerek hizmet satın alan kişi/kişiler (Bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) Aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMETİN KAPSAMI 

MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucher da ve broşürde belirtilmektedir.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

a. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren bilgileri sahibi olduğunu kabul etmektedir.

b. MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu hizmet satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no, kredi kartı gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. Bu kapsamda çıkacak herhangi bir ihtilafta sözleşmenin tarafı olan müşteri yasal sorumlu olduğunu gayri kabili kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. MÜŞTERİ, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

d. Müşteri imzası ile tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi, hukuki/cezai tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

e. MÜŞTERİ satın aldığı hizmetin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

f. İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde iş birliği yapma ve özenli davranma borcu gereği yetkilisine ve hizmetin sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

g. MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.) gibi durumlarda; gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.

h. İşbu sözleşmeye konu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin hizmet bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

i.Hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde , MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

j. MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmeti kullanmaktan vazgeçtiğini, hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

k. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin %35’ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını ödemeyi kabul eder. Ancak MÜŞTERİ’ye satış esnasında indirimli olarak verilen İADESİZ ÖDEME seçeneği ile alınan hizmet iade edilemez.

l. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup, MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

m. İşbu sözleşme ile Müşteri, özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını Müşteri kabul etmiştir.

n. Müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini müsaitliğe göre cevaplayacaktır.

o. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen çocuğun/çocukların yaşı giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için girişte görevliye çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

p. MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.

q. MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

r. MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

s. MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.

t. MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Bu nedenle yaşanabilecek herhangi bir ihtilafta MÜŞTERİ, tek başına sorumlu olduğunu gayrikabili kabul, beyan ve taahhüt eder.

u. MÜŞTERİ’nin reşit olmaması halinde; tesis kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

v. Müşteri, vardığı saat kaç olursa olsun, giriş günü en erken saat 14:00’te odaya yerleşeceğini ve çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.

y. Misafir, düzeni bozacak hal ve tavırlarda bulunması halinde, misafirin ücret iadesi yapılmadan terk etmesini isteme hakkına sahiptir.

4.ÖZEL ŞARTLAR 

ACENTE arasındaki anlaşma gereği, MÜŞTERİ ödemesini kredi kartı ile gerçekleştirdiği durumlarda banka hesap özetinde firma bilgilerini görecektir. Bu ticari unvan üzerinden yapılan işlem MÜŞTERİ’nin aldığı hizmet ile ilişkilidir. 

5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE YOK EDİLMESİ 

İşbu sözleşme çerçevesinde sunulan MÜŞTERİ’ye ait kişisel veriler, biz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalanması ve hizmet süresince gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca işlenmekte, korunmakta ve yok edilmektedir.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

Bu sözleşmenin imzası anından itibaren taraflardan hiçbiri bu sözleşmede ayrıca yetki tanınmış olmamak kaydıyla bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün değiştirilmesini veya tadilini talep edemez. Tarafların mutabakatı hâlinde her türlü anlaşma değişikliği yazılı olarak yapılır, fiilen oluşan uygulamalara itiraz edilmemiş olması nedeni ile anlaşmanın bazı Hükümlerinin zımnen tadil edildiği hakkında taraflar hiçbir iddiada bulunamazlar.

7. TEBLİGAT 

İşbu Sözleşmenin 1 inci maddesinde belirtilen taraf adresleri Sözleşme nedeniyle yapılacak her türlü tebligata sair adresler olarak kabul edilmiştir. Adresi değişen taraf yeni adresini 3 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup, aksi halde eski adrese yapılan tebligat geçerli olur. İşbu Sözleşme sebebiyle yapılacak her türlü tebligat yazılı olmadıkça hüküm ifade etmez.

8. UYUŞMAZLIK VE KAZA MERCİİ 

İşbu Sözleşme sebebiyle doğacak uyuşmazlıkların halinde Türk Hukuk Sistemi, BOLU Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkisi kabul edilmiştir.

9. REZERVASYON İPTAL VE İADE POLİTİKASI : 

HİZMET başlangıç tarihine; 30 gün kala yapılan iptal ve iade taleplerinde toplam rezervasyon bedelinin %70’i MİSAFİR’ e iade edilecektir. İade şekli kredi kartına iade veya banka havalesi ile olabilir. 7 gün ve daha az bir süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde hiçbir bedel iade edilemez. Yeni rezervasyon bedeli önceki rezervasyon bedelinden daha az olması durumunda, geri kalan miktar için iade yapılmaz.